Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr III/247/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r.
w sprawie rozpatrzenia i wyboru ofert na realizację zadań
własnych Miasta Jasła w 2011 r. z zakresu pomocy społecznej
przez podmioty określone w art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004
r. o pomocy..
14.07.2015 więcej
Zarządzenie Nr III/246/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r.
w sprawie powołania Komisji ds. przekazania w majątek
Zakładowi Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle
wyposażenia zakupionego w ramach projektu pn: "Modernizacja
taboru Zakładu Miejskiej..
14.07.2015 więcej
Zarządzenie Nr III/245/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta Jasła na 2010 r. oraz zmiany
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami.
14.07.2015 więcej
Zarządzenie Nr III/244/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla
Urzędu Miasta w Jaśle
14.07.2015 więcej
Zarządzenie Nr III/243/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania
złożonych ofert na realizację zadań własnych z zakresu
pomocy społecznej, które mogą być dofinansowane w formie
dotacji z budżetu miasta..
14.07.2015 więcej
Zarządzenie Nr III/242/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r.
w sprawie powołania Komisji odbiorowej zadania pn. "Budowa drogi
gminnej o symbolu KDZ" realizowanego w ramach umowy nr
FE.6422-1/1/5568/2010 z dnia 2 marca 2010 r. oraz aneksu z dnia 4
października..
14.07.2015 więcej
Zarządzenie Nr III/241/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r.
w sprawie powołania Komisji odbiorowej zadania pn: "Kompleksowe
przygotowanie strefy pod inwestycje produkcyjne oraz strefę
nowoczesnych usług w Jaśle" realizowanego w ramach umowy nr.
14.07.2015 więcej
Zarządzenie Nr III/240/2010 z dnia 27 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta Jasła na 2010 r. oraz zmiany
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami
14.07.2015 więcej
Zarządzenie Nr III/239/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej
14.07.2015 więcej
Zarządzenie Nr III/238/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej
14.07.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się